Suchen
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 2)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

I. Strekking

1. De onderstaande Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden voor alle afgesloten overeenkomsten tussen de koper en ons over de aankoop en de levering van goederen. Ze gelden ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook wanneer deze niet nogmaals nadrukkelijk worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen van de koper die niet nadrukkelijk door ons zijn erkend, zijn voor ons vrijblijvend, óók als we ze niet uitdrukkelijk weerspreken. Onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn ook geldig wanneer wij andersluidende, of afwijkende bepalingen van de koper kennen en de bestelling van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.

2. Mondelinge afspraken zijn voor ons enkel bindend wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Een opheffing van deze vereiste schriftelijke vorm dient eveneens schriftelijk te zijn vastgelegd.

3. De Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden alleen jegens ondernemingen in het kader van § 14 BGB, juridische personen van het publiek recht en publiekrechtelijke speciale fondsen, maar niet tegenover consumenten (§ 13 BGB).

II. Contractsluiting

1. Een bestelling van de koper die gekwalificeerd kan worden als aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst, kunnen wij binnen twee weken aannemen door toezending van een opdrachtbevestiging of door toezending van de bestelde producten binnen dezelfde termijn.

2. We zijn gerechtigd voor de kredietbeoordeling van de koper de betreffende adres- en kredietgegevens – met inbegrip van gegevens die worden bepaald met wiskundige en statistische methoden – via de firma's Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postbus 500166, 22701 Hamburg, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen en Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt op te vragen, als wij geloofwaardig kunnen maken hieraan een rechtmatig belang te hebben. We verzamelen of gebruiken voor de besluitvorming over het opstellen, uitvoeren of beëindigen van het contract waarschijnlijkheidswaarden. In de berekening hiervan worden onder meer adresgegevens gebruikt.

3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij ze nadrukkelijk als bindend hebben aangegeven.

4. Op alle afbeeldingen, calculaties, tekeningen en andere documenten behouden wij onze eigendoms-, auteurs- en andere beschermende rechten voor. De koper mag deze alleen met onze schriftelijke instemming doorgeven aan derden, ongeacht of wij deze als vertrouwelijk hebben aangemerkt.

III. Betalingsvoorwaarden – Prijzen

1. Onze prijzen gelden af fabriek en zonder verpakking, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vastgelegd. In onze vermelde prijzen is de wettelijke omzetbelasting nog niet inbegrepen. Deze wordt in de wettelijk bepaalde hoogte op de dag van facturering afzonderlijk vermeld op de factuur.

2. Er mag alleen een korting worden afgetrokken van de betaling indien hiertoe een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst bestaat tussen ons en de koper. De koopprijs dient zonder mindering onmiddellijk bij ontvangst van de factuur te worden voldaan, voorzover geen andere betalingstermijn vermeld is op de opdrachtbevestiging. Een betaling geldt pas als voldaan wanneer wij over het betreffende bedrag kunnen beschikken. Bij een betaling per cheque geldt deze pas als voldaan na geslaagde verzilvering van de cheque.

3. Bij achterstallige betalingen van de koper gelden de wettelijke regelingen.

4. De koper is enkel gerechtigd tot verrekening – ook bij reclamaties wegens gebreken of tegenvorderingen – als de betreffende tegenvorderingen wettelijk zijn vastgelegd, door ons zijn erkend of onbetwistbaar zijn. Tot de uitoefening van een retentierecht is de koper alleen gerechtigd indien zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele overeenkomst. Wij zijn wegens alle vorderingen volgend uit de zakelijke relatie met de koper gerechtigd een retentierecht uit te oefenen.

IV. Leveringstijd, periode van dienstverlening en vertraagde levering

1. Afleveringstermijn of data die niet nadrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, gelden uitsluitend als vrijblijvende richtwaarden. De door ons vermelde leveringstijd begint pas wanneer alle technische vragen zijn opgehelderd. Tevens moet de koper al zijn of haar verplichtingen naar behoren en tijdig vervullen. Wij behouden ons het verweerschrift van de niet nagekomen overeenkomst voor.

2. We zijn aansprakelijk voor vertraging in overeenstemming met de wettelijke bepalingen wanneer de koper als gevolg van een door ons te verantwoorden vertraagde levering het recht heeft, beroep te doen op haar of zijn belang in de verdere uitvoering van de overeenkomst, indien wij bepaalde levertijden hebben verzekerd, of de vertraging van de levering gebaseerd is op een opzettelijke, dan wel grof nalatige contractbreuk door ons, onze vertegenwoordigers of onze dienstverleners.

3. In het geval waarin zich een door ons te verantwoorden vertraagde levering voordoet waarbij ons, onze vertegenwoordigers of onze dienstverleners een grof nalatige of opzettelijke contractbreuk te verwijten is, of deze berust op een laakbare lichte schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zijn wij aansprakelijk binnen het kader van de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat in dit geval onze aansprakelijkheid voor schade beperkt is tot de voorzienbare, kenmerkend optredende schade.

4. Andere wettelijke vorderingen en rechten van de koper die ontstaan naast de aanspraak op schadevergoeding vanwege een door ons te verantwoorden vertraagde levering blijven hierdoor onaangetast. Wanneer een door ons veroorzaakte, laakbare schending van een niet-wezenlijke contractuele verplichting bij de koper leidt tot een vertraagde levering, is de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot maximaal 25% van de waarde van de levering.

V. Overgang van het risico – Verzending/verpakking

1. Het laden en verzenden gebeurt onverzekerd op risico van de koper "vanaf magazijn" of "af fabriek", tenzij anders vermeld is in onze opdrachtbevestiging. Wij zullen ons ervoor inzetten met het oog op de wijze en route van verzending rekening te houden met de wensen en belangen van de koper. Hierdoor ontstane meerkosten – ook bij een overeengekomen gratis verzending – komen ten laste van de koper.

2. Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in het kader van de verpakkingsverordening niet terug. Hiervan uitgezonderd zijn pallets. De koper dient de verpakking op eigen kosten af te voeren.

3. Als de verzending op wens of door nalatigheid van de koper wordt vertraagd, dan bewaren wij de goederen op kosten en risico van de koper. In dit geval staat de melding dat de goederen verzendklaar zijn gelijk aan de verzending zelf.

4. Op wens en kosten van de kopen zullen wij voor de levering een transportverzekering afsluiten.

5. Wij zijn gerechtigd leveringen en diensten in delen te verrichten, zolang dit naar redelijkheid aannemelijk is voor de koper.

VI. Oplevering

1. De koper is verplicht alle handelingen te ondernemen op een oplevering door ons mogelijk te maken. Bij een laakbare schending van deze verplichting door de koper, is deze aansprakelijk voor eventuele extra inspanningen, waarbij wij ons het geldend maken van verdergaande aanspraken op schadevergoeding voorbehouden.

2. Indien de koper langer dan 14 dagen niet in staat is een oplevering aan te nemen, bepalen wij schriftelijk een extra termijn van 14 dagen voor definitieve oplevering. Hierbij wordt tegelijkertijd aangekondigd dat wij een oplevering na het vruchteloos verstrijken van de vermelde extra termijn afwijzen. Wanneer de koper de bepaalde extra termijn zonder succes laat verstrijken, zijn wij gerechtigd middels een schriftelijke verklaring afstand te doen van de overeenkomst of de dienstverlening vanwege het niet voldoen aan de bepalingen. Als de koper oplevering blijvend weigert, dan wel hem of haar duidelijk is dat de betaling van de koopprijs ook bij bepaling van een extra termijn niet mogelijk is, hoeft er geen extra termijn bepaald te worden.

3. Wij zijn in dit geval gerechtigd onze gederfde inkomsten met 10% van de overeengekomen koopprijs geldend te maken, tenzij de koper kan aantonen dat voor ons een lagere schade is ontstaan. Hiervan onaangetast is ons recht een hogere schade aan te tonen en geldend te maken.

VII. Garantie

1. Vorderingen in verband met gebreken door de koper bestaan alleen indien de koper naar behoren zijn onderzoeks- en kennisgevingsverplichtingen uit hoofde van § 377 HGB is nagekomen. Wanneer de koper modificaties aan onze producten aanbrengt, onze gebruiks-, montage- en onderhoudsaanwijzingen niet of niet voldoende in acht neemt, niet door ons vrijgegeven onderdelen of verbruiksmaterialen gebruikt, dan vervalt onze plicht tot garantieverlening, als hij of zij niet aantoont dat het defect niet gebaseerd is op een van deze omstandigheden. Voor het overige gelden onze betreffende montagehandleidingen en garantiebepalingen.

2. Voorzover sprake is van een defect van de goederen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht met uitsluiting van de rechten van de koper afstand te doen van het contract of de koopprijs te verlagen (mindering), verplicht tot correcte nakoming, tenzij wij op basis van wettelijke regelingen het recht hebben deze correcte nakoming te weigeren.

De koper dient ons een passende termijn voor de correcte nakoming in te ruimen. De correcte nakoming kan geschieden in vorm van herstel van het defect (verbetering achteraf), of door levering van nieuwe artikelen. In geval van het verhelpen van defecten gaan de noodzakelijke inspanningen ten koste van ons, voorzover deze niet worden verhoogd doordat het contractuele voorwerp zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van uitvoering. Wij hebben het recht de wijze van correcte nakoming naar eigen goeddunken te bepalen. Elke nakoming door ons geschiedt zonder erkenning van enige wettelijke verplichting, tenzij het defect door ons erkend is.

Mocht de nakoming mislukken, dan kan de koper naar eigen keuze verlaging van de koopprijs verlangen (mindering) of verklaren afstand te doen van de overeenkomst. De correcte nakoming geldt met de tweede mislukte poging als mislukt, voorzover op basis van het contractuele voorwerp geen verdere pogingen tot nakoming passend en redelijk zijn voor de koper.

Aanspraak op schadevergoeding volgens de wettelijke voorschriften vanwege het defect kan de koper pas geldend maken wanneer de nakoming definitief is mislukt.

De koper is niet gerechtigd vorderingen tot schadevergoeding in te dienen of een verlaging van de koopprijs te verlangen bij kleine gebreken.

3. De aanspraak van de koper wegens defecten van de gekochte goederen vervallen 5 jaar na aflevering bij de koper, wanneer deze overeenkomstig het beoogd gebruik zijn gebruikt voor een bouwwerk en het betreffende gebrek hierdoor is ontstaan. Dit geldt ook voor aanspraken van de koper op schadevergoeding, of schadevergoeding in plaats van de dienstverlening, alsook alle verdere beschadiging van rechtsgoederen van de koper die door het gebrek is ontstaan, met uitzondering van schade aan lijf en leden of de gezondheid van de koper, of in geval wij – alsmede onze dienstverleners – verantwoordelijk zijn voor het defect vanwege opzettelijk of grof nalatig handelen.

VIII. Aansprakelijkheid

1. In geval van opzet of grove nalatigheid zijn wij, evenals onze vertegenwoordigers of dienstverleners, aansprakelijk, alsook bij levensgevaarlijk of lichamelijk letsel, dan wel schade aan de gezondheid volgens de wettelijke bepalingen. Onze aansprakelijkheid is in geval van grove nalatigheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade volgens het contract, indien niet tegelijkertijd sprake is van een andere uitzondering als vermeld in lid 1 of lid 3 van deze paragraaf 1. Daarnaast zijn wij alleen aansprakelijk op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), of als we op frauduleuze wijze het gebrek hebben verzwegen, dan wel een garantie voor de kwaliteit van het gekochte hebben verstrekt. De aanspraak op schadevergoeding wegens de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de typisch voorzienbare schade volgens het contract, wanneer niet tegelijkertijd sprake is van een andere uitzondering als vermeld in lid 1 of lid 3 van deze paragraaf 1.

2. De bepalingen van de bovenstaande paragraaf 1 gelden voor alle vorderingen tot schadevergoeding (in het bijzonder voor schadevergoeding in aanvulling op de dienstverlening en schadevergoeding in plaats van de dienstverlening), en dat om welke reden dan ook, in het bijzonder als gevolg van defecten, schending van de rechten uit de verplichting of onrechtmatige daad. Ze gelden ook voor de aanspraak op vergoeding van vergeefse inspanningen. De aansprakelijkheid voor vertraagde levering wordt echter geregeld volgens punt IV van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

3. Een verandering van de bewijslast ten nadeel van de koper is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

IX. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de vervulling van alle aanspraken van ons jegens de koper volgend uit de zakelijke relatie.

2. De koper mag de geleverde goederen verwerken of aanpassen ("Verwerking"). De verwerking geschiedt voor ons. Wanneer de waarde van de geleverde goederen in ons eigendom echter lager is dan de waarde van de goederen die ons niet behoren en/of de verwerking, dan verwerven wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding naar de waarde (bruto factuurwaarde) van het verwerkte onderwerp van levering ten opzichte van de waarde van de overige verwerkte goederen en/of de verwerking ten tijde van de verwerking. Voorzover wij volgens het bovenstaande geen eigendom verwerven aan de nieuwe zaak, zijn wij en de koper het erover eens dat de koper ons mede-eigendom van de nieuwe zaak toekent in verhouding tot de waarde (bruto factuurwaarde) van de geleverde goederen die de koper toebehoren van de overige verwerkte goederen ten tijde van de verwerking. Het bovenstaande geld dienovereenkomstig in geval van een onscheidbare vermenging of verbinding van de geleverde goederen met zaken die ons niet toebehoren. Voorzover wij in dit verband eigendom of mede-eigendom verkrijgen, behouden wij deze voor de koper met de zorgvuldigeid van een goed zakenman.

3. In het geval van de verkoop van het geleverde of de nieuwe zaak draagt de koper hierbij zijn vordering uit de doorverkoop jegens zijn afnemers met alle bijkomende rechten ter borging over aan ons, zonder noodzaak van verdere verklaringen. De overdracht geldt met inbegrip van eventuele saldovorderingen. De overdracht geldt echter slechts ter hoogte van het bedrag overeenkomstig de door ons in rekening gebrachte prijs van de geleverde goederen. De ons toegewezen aandelige vordering heeft voorrang boven alle andere.

4. Indien de koper de geleverde goederen of de nieuwe zaak in verbinding brengt met grondstukken, dan draagt hij of zij zonder noodzaak van verdere verklaringen ook de vordering waarop aanspraak staat als vergoeding voor de verbinding over, ter hoogte van het bedrag overeenkomstig de door ons in rekening gebrachte prijs van de geleverde goederen.

5. Tot nader order is de koper gerechtigd de aan ons overgedragen vorderingen te innen. De koper zal de voldane betalingen ten aanzien van de overgedragen vorderingen ter hoogte van de gewaarborgde vordering onmiddellijk aan ons doorgeven. Bij het bestaan van legitieme belangen, in het bijzonder uitstel van betaling, surseance van betaling, opening van een faillissementsprocedure, wisselprotest of gerechtvaardigd bewijs van een overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de koper, zijn wij gerechtigd om het gezag van de koper tot inning te herroepen. Bovendien kunnen wij na voorgaande maning binnen een redelijke termijn de cessie-overdracht openbaar maken, de overgedragen vorderingen gelden maken, alsook de bekendmaking van de cessie-overdracht door de koper jegens de afnemers verlangen.

6. Bij het geloofwaardig aantonen van een rechtmatig belang moet de koper ons voor het geldend maken van diens rechten jegens de afnemers alle noodzakelijke informatie verstrekken en de benodigde documentatie overhandigen.

7. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is een verpanding of eigendomsoverdracht door de koper verboden. Bij beslaglegging, inbeslagname of elke andere vorm van beschikking of interventie door derden, dient de koper ons hierover onmiddellijk op de hoogte te brengen. De doorverkoop van de geleverde goederen of de nieuwe zaak is enkel toegestaan voor de doorverkoop volgens behoorlijk zakelijk handelen en enkel onder de voorwaarde, dat de betaling van de gelijke waarde aan de koper van de geleverde goederen geschiedt. Deze moet tevens met de afnemer overeenkomen dat de afnemer pas na volledige betaling het eigendom verwerft.

8. Als de realiseerbare waarde van alle zekerheden die ons toestaan het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheden vrijgeven. Het is aanneembaar dat aan de voorwaarden van het voorgaande lid is voldaan wanneer de geschatte waarde van onze zekerheden 150% van de waarde van de gewaarborgde vorderingen of hoger bereikt. De keuze welke zekerheden worden vrijgegeven, ligt in dit geval bij ons.

9. Bij schending van de verplichtingen door de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling, zijn wij ook zonder bepaling van een termijn gerechtigd de geleverde goederen of de nieuwe zaak terug te eisen, en/of – indien nodig na bepaling van een termijn – afstand te doen van het contract. De koper is verplicht tot een dergelijke teruggave. In het verlangen van de teruggave van de geleverde goederen of de nieuwe zaak op zich, schuilt geen afstandsverklaring onzerzijds, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld.

X. Rechtsbevoegdheid, rechtskeuze en gegevensbescherming

1. Plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheque- en wisselaanklachten), alsook alle tussen ons en de koper optredende geschillen uit de gezamenlijk afgesloten koopovereenkomsten is de plaats van vestiging van ons bedrijf. Wij hebben echter het recht om de koper ook bij de rechtbank van zijn privé en/of zakelijke vestigingsplaats aan te klagen.

2. De relaties tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens de geldende rechtspraak van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van internationale overeenkomsten betreffende de koop van roerende goederen en de VN-overeenkomst over contracten betreffende de internationale koop van goederen van 11 april 1980 (CISG) worden uitgesloten.

3. De afwikkeling van de contracten die tussen ons en de koper zijn afgesloten, geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen, zoals het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG). Wij verplichten ons ook om de naleving van deze voorschriften te verlangen van dienstverleners en bij ons in dienst zijnde dienstverleners, die in opdracht van ons werken. In dit verband verwijzen wij naar de geldige versie van de op onze homepage onder: www.hauff-technik.de/datenschutz.html gepubliceerde verklaring gegevensbescherming.

4. Voor de inhoud van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geldt ook bij eventuele overhandigde exemplaren in een andere taal uitsluitend de oorspronkelijke versie in het Duits.

Stand augustus 2014